Suomen Curlingliiton säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja virallinen kieli

Suomen Curlingliitto ry. on maan curlingseurojen ja niiden yhdistysten, jotka ovat hyväksyneet ohjelmaansa curlingpelin, yhteenliittymä. Liiton kotipaikka on Hyvinkää ja sen virallinen kieli suomi.

2 § Liiton tarkoitus

Liiton tarkoituksena on

a. edistää curlingpelin harrastusta maassamme myötävaikuttamalla uusien seurojen perustamiseen ja jäsenseurojen ja -yhdistysten toiminnan tehostamiseen,

b. vahvistaa kilpailu- ja mestaruuskilpailusäännöt sekä valvoa amatöörisääntöjen noudattamista,

c. huolehtia Suomen curlingurheilun ulkomaisesta edustuksesta sekä

d. edustaa Suomen curlingurheilua kansainvälisissä curlingjärjestöissä samoin kuin valvoa Suomen curlingurheilun etuja ulkomailla. Liitto voi, jos katsotaan aiheelliseksi, sääntömääräisen kokouksen päätöksellä liittyä jäseneksi sekä kotimaisiin että kansainvälisiin urheilun keskusjärjestöihin. Päätöksen edellytyksenä on, että vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä puoltaa sitä.

3 § Hallitus

Liiton johdosta huolehtii hallitus. Sen muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä näiden lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) Varsinaista jäsentä sekä kahdesta viiteen (2-5) varajäsentä. Kaikki edellä mainitut valitsee liiton syyskokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu

 1. valvoa, että liiton päämääriä toteutetaan,
 2. ratkaista jäsenhakemukset,
 3. panna täytäntöön liiton kokouksissa tehdyt päätökset,
 4. hoitaa liiton omaisuutta ja tilejä, jotka on päätettävä joulukuun 31. päivänä, jätettävä tilintarkastajien tarkastettaviksi viimeistään maaliskuun 1. päivänä ja palautettava tarkastettui- na viimeistään maaliskuun 31. päivänä.
 5. kutsua koolle liiton varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset sekä laatia niiden esityslistat,
 6. antaa kevätkokoukselle kertomus liiton toiminnasta kuluneena toimikautena, joka kertomus on toimitettava liiton jäsenille ennen kokousta,
 7. myöntää avointen kansallisten, kansainvälisten ja Suomen mesta- ruuskilpailujen järjestämisluvat,
 8. vahvistaa mestaruuskilpailusäännöt,
 9. valita liiton edustajat ulkomaisiin kilpailuihin ja kokouksiin,
 10. käsitellä hallituksen kurinpitovaliokunnan kurinpitotoimenpiteitä koskevista päätöksistä tehtyjä valituksia, jos liiton jäsenseura tai -yhdistys taikka seuraan tai yhdistykseen kuuluva joukkue tai yksittäinen pelaaja on rikkonut näitä sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan,
 11. valita mahdollisten toimikuntien jäsenet ja hoitaa muut sille mahdollisesti annettavat tehtävät.

Hallituksella on erillinen kolmen (3) henkilön muodostama kurinpitovaliokunta, jonka tehtävänä on ensimmäisenä asteena käsitellä ja määrätä 16 §:ssä mainittuja kurinpitotoimenpiteitä. Kurinpitovaliokunnan varsinaiset jäsenet sekä näille kolme (3) varajäsentä valitsee liiton syyskokous hallitukseen valituista jäsenistä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kurinpitovaliokunta valitsee itse jäsenistään puheenjohtajan. Kurinpitovaliokunta on päätösvaltainen, kun kaikki sen jäsenet ovat paikalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa, mukaanluettuna puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallitukseen valituilla varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta, mikäli kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla. Mikäli joku varsinaisista jäsenistä ei ole paikalla hallituksen kokouksessa, tulevat läsnäolevat, numerojärjestyksessä valitut varajäsenet poissaolevien varsinaisten jäsenten tilalle, jolloin näillä varajäsenillä on myös äänioikeus.

4 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa taikka hallituksen erikseen keskuudestaan määräämän jäsenen kanssa.

5 § Tilintarkastajat

Liiton tilit tarkastaa kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden tehtävänä on jättää kevätkokoukselle tarkastuskertomus edelliseltä, kalenterivuoden pituiselta tilikaudelta.

6 § Jäsenet

Jäseniksi liittoon voidaan hyväksyä Suomessa toimivat rekisteröidyt curlingseurat sekä ne muut rekisteröidyt yhdistykset, joiden ohjelmaan kuuluu curlingpeli.

Jäseneksi pyrkivän tulee jättää hallitukselle kirjallinen hakemus, johon on liitettävä ilmoitus seuran tai yhdistyksen perustamisvuodesta, rekisteröimisnumerosta ja jäsenluvusta sekä hallituksen kokoonpanosta.

7 § Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan liiton sääntömääräisessä kokouksessa tehdyllä päätöksellä kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt curlingurheilua. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua eikä äänioikeutta.

8 § Jäsenten velvollisuudet

Liittoon kuuluvan seuran tai yhdistyksen on lähetettävä liitolle

 1. viimeistään neljän (4) viikon kuluessa seuran tai yhdistyksen vuosikokouksesta jäljennös vuoksikokouksen pöytäkirjasta ja edellisen toimikauden toimintakertomuksesta,
 2. viimeistään helmikuun 15. päivänä ilmoitus seuran tai yhdistyksen rekisteröityjen pelaajien lukumäärästä edellisen joulukuun 31. päivänä,
 3. viimeistään helmikuun 15. päivänä liiton syyskokouksen vahvistama vuosimaksu, joka perustuu em. pelaajien lukumäärään,
 4. viimeistään kuukauden kuluttua ilmoitus seurassa tai yhdistyksessä tapahtuneista toimihenkilöiden, sääntöjen ym. muutoksista.

9 § Erottaminen liitosta

Liittoon kuuluva seura tai yhdistys, joka ei ole noudattanut edellä mainittuja velvollisuuksia, voidaan erottaa liitosta sääntömääräisen kokouksen tekemällä päätöksellä. Päätöksen tekemiseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö.

10 § Varsinaiset kokoukset

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Kevätkokouksessa, joka pidetään huhtikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valtakirjojen tarkastus: kaksi hallituksen jäsentä
 2. Kokouksen avaus
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali
 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 6. Hallituksen selostus liiton toiminnasta kuluneena kautena
 7. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 9. Muut esityslistalle sääntöjen mukaan tuodut asiat

Syyskokouksessa, joka pidetään lokakuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valtakirjojen tarkastus: kaksi hallituksen jäsentä
 2. Kokouksen avaus
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali
 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 6. Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
 7. Hallituksen jäsenmäärän ja varajäsenmäärän vahvistaminen seuraavaksi kaudeksi
 8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä kurinpitovaliokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
 9. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali
 10. Hallituksen ehdotus seuraavan kauden toimintasuunnitelmaksi
 11. Liiton talousarvioehdotuksen ja jäsenten jäsenmaksun vahvistaminen seuraavaksi kaudeksi
 12. Muut esityslistalle sääntöjen mukaan tuodut asiat

Ehdotukset asioista, jotka halutaan käsiteltäviksi liiton varsinaisissa kokouksissa, on kirjallisesti jätettävä liiton hallitukselle kevätkokousta varten viimeistään helmikuun 15. päivänä ja syyskokousta varten viimeistään elokuun 15. päivänä. Hallitus voi halutessaan antaa niistä lausunnon.

Varsinainen kokous voi päättää, että käsiteltäväksi otetaan asioita, jotka eivät ole esityslistalla, jos päätöstä kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Tällaisissa asioissa tehdyt päätökset on vahvistettava seuraavassa kokouksessa.

11 § Ylimääräiset kokoukset

Liiton jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpelliseksi tai kun vähintään kaksi (2) seuraa tai yhdistystä sitä hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12 § Kokouskutsut

Kutsut liiton varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin laatii hallitus. Ne lähetetään kirjeitse jäsenille viimeistään yksi kuukausi ennen kokousta. Esityslista on liitettävä kutsuun.

13 § Äänestykset ja vaalit

Äänestykset suoritetaan avoimina. Vaalit suoritetaan kuitenkin suljetuin lipuin, jos joku äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

Seuroilla tai yhdistyksillä, joiden jäsenmäärä on

1 - 10, on ... 1 ääni
11 - 30, on ... 2 ääntä
31 - 50, on ... 4 ääntä
51 - 70, on ... 6 ääntä
71 - 100, on ... 8 ääntä
101 - 150, on ... 12 ääntä
151 - , on ... 15 ääntä

jolloin äänet lasketaan edellisen joulukuun 31. päivänä ilmoitetun jäsenmäärän mukaan.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Jos kahdella tai useammalla henkilöllä on vaalissa sama äänimäärä, näiden kesken toimitetaan uusintavaali. Jos tällöinkin saadaan sama tulos, vaali ratkaistaan arvalla.

14 § Edustusoikeus liiton kokouksissa

Liiton varsinaisissa tai ylimääräisissä kokouksissa saa yhtä seuraa tai yhdistystä edustaa enintään kolme siihen valtuutettua henkilöä. Näistä on ainoastaan yksi oikeutettu osallistumaan äänestykseen, muilla on vain puheoikeus. Sama henkilö saa käyttää äänioikeuttaan enintään kahden seuran tai yhdistyksen puolesta.

15 § Äänioikeuden menetys

Seuralla tai yhdistyksellä, joka ei ole suorittanut liitolle tulevia edellisen toimintakauden maksuja, ei liiton varsinaisissa kokouksissa ole äänioikeutta, eivätkä sen valtuutetut saa käyttää puheenvuoroja.

16 § Kurinpitotoimenpiteet

Hallituksen kurinpitovaliokunnalle 3 §:n j-kohdassa mainitut kurinpitotoimenpiteet tarkoittavat kyseisessä kohdassa mainittuihin tahoihin kohdistuvaa varoitusta ja määräaikaista taikka tiettyjä kilpailuja koskevaa kilpailukieltoa. Kurinpitovaliokunta saattaa päätöksensä asianomaisen tietoon kirjatulla kirjeellä.

Kurinpitovaliokunnan päätökseen tyytymätön voi saattaa asian kirjallisella valituksella liiton hallituksen käsiteltäväksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kurinpitovaliokunnan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Hallitus saattaa päätöksensä asianomaisen tietoon kirjatulla kirjeellä.

Hallituksen päätökseen tyytymätön voi edelleen saattaa asian kirjallisella valituksella Urheilun Oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksisaannista lukien.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton varsinaisessa kokouksessa, ja päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

18 § Liiton purkaminen

Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä vain, jos kaksi vähintään kuukauden väliajoin pidettyä perättäistä kokousta niin päättää. Päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat lankeavat sillä hetkellä Suomessa curlingurheilua harjoittaville rekisteröidyille järjestöille tasan, tai ellei niitä ole, Hyvinkään kaupungille käytettäväksi urheilutoimintaan.